Lapkričio 6 dienos popietę Užpalių bendruomenės nariai kartu su gimnazijos mokiniais minėjo Gerumo dieną. Dalyviai galėjo ne tik pasigardžiuoti bendruomenės narių iškeptais kvapniais pyragais, tačiau ir paaukoti vienai Užpalių bendruomenės šeimai, kuriai labai reikia pagalbos. Nors oras ir buvo niūrus, bet jis nesutrukdė Užpalių bendruomenės nariams susirinkti ir dalintis Gerumu.


Medeina Maniušytė, II g klasės mokinė

Užpalių gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Užpalių gimnazijos pradinių klasių ir gamtos kabinetai aprūpinti mokymo priemonėmis.

2019 rugsėjo 27 d. Aukštakalnio pradinėje mokykloje mokytojai mokėsi praktiškai dirbti su įvairiomis priemonėmiss pagal projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Seminarą vedė lektorė prof. dr. Rita Makarskaitė – Petkevičienė.

73475225 525215461373763 3462675386486226944 n

 

Baneriukai                     

    Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra

dėl projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068

,,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ įgyvendinimo

 

              2019 m. spalio 11 d. pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto ,,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ įgyvendinimo. Tai ilgalaikis projektas, truksiantis iki 2021 m. spalio 11 d.

 

              Projekte dalyvauja Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“, Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“, Utenos r. Užpalių gimnazija, Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla, Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“ ir Utenos švietimo centras.

              Projekto tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, individualią patirtį, pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pasiekimus, diegiant inovatyvų ugdymo(si) įvairiose lauko aplinkose modelį. Sukurtas inovatyvus ugdymo(si) įvairiose lauko aplinkose modelis turės teigiamą poveikį vaikų ugdymui, jų kompetencijoms bei STEAM gebėjimų ugdymui lauko aplinkose, projekto tikslinės grupės dalyvių profesiniam tobulėjimui. Projekto veiklos kryptys pasirinktos atsižvelgiant į naujausias švietimo srities tendencijas, remiantis Lietuvos ir kitų šalių gerąja patirtimi, atliktais moksliniais tyrimais ir rekomendacijomis.

            Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: ugdymo(si) įvairiose lauko aplinkose metodinių aprašų (,,Darželis kieme“, ,,Darželis už kiemo“ ir „Darželis kaime“) banko sukūrimas bei jo praktinis taikymas; projekto veiklų ir vaikų pažangos vertinimo įrankių sukūrimas bei jų taikymas.

             Projekto tikslinė grupė – švietimo įstaigų darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo mokyklų bendruomenių nariai. Projekto dalyvių bendrųjų kompetencijų plėtojimui bus parengta ir vykdoma neformaliojo švietimo programa.

Projektas prisidės prie mokyklų strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant Gerą mokyklą; Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 m. švietimui keliamo tikslo – besimokančios bendruomenės kūrimo diegiant inovacijas, tobulinant ugdymo procesą ir plėtojant žmogiškųjų išteklių kompetencijas – įgyvendinimo; Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos pirmo ir trečio tikslų įgyvendinimo: pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai, bei kurti jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus.

             Projekto vykdytojas – Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“.

             Projekto vadovė – Rita Lekerauskienė.

             Projekto koordinatorė – Ramunė Dasevičienė.

Projekto partneriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“, Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“, Utenos r. Užpalių gimnazija, Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla ir Utenos švietimo centras.

Mokinių pažangos ir pasiekimų matavimo įrankių sukūrimas ir taikymas

2018 m. vasario 21 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ bendrųjų įgūdžių programos I dalies mokymai „Efektyvaus mokymosi principai ir metodai“. Mokymus vedė lektorius Andrius Berniukevičius.
Mokymuose dalyvavo projekto partnerių – Utenos „Saulės“ gimnazijos, Utenos rajono Užpalių gimnazijos ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokytojų komandos.
Dalyvaudami šiuose mokymuose mokytojai susipažino su psichologinėmis ir fiziologinėmis priežastimis, trukdančiomis besimokantiesiems įsisavinti informaciją, suprato, kaip integracija ir vertinimas gali paskatinti mokytis, gilinosi į esminius mokymo principus ir metodus, kurių pagalba besimokančiųjų žinios būtų tvirtos ir virstų gebėjimais, mokėsi atpažinti psichologines ir fiziologines kliūtis, trukdančias mokytis, gilinosi, kaip efektyviai pervesti informaciją iš trumpalaikės į ilgalaikę atmintį.

mp11 mp12 mp13 mp14

Utenos „Saulės“ gimnazija 2017 m. gruodžio 11 d. data pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“. Projektas įgyvendinimas kartu su partneriais Utenos švietimo centru, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, Utenos r. Užpalių gimnazija ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017 m. gruodžio mėn. 11 d. ir pabaiga 2019 m. birželio 11 d.
Projekto tikslas – pagerinti matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus, diegiant
inovatyvų paramos modelį mokiniui, pagrįstą kontekstualiu, integraliu matematikos mokymo(si) procesu bei personalizuota pagalba. Kuriamo modelio vertybinis pagrindas – personalizuota edukacija, siekiant, kad kiekvienas mokinys eitų savo mokymosi keliu ir patirtų sėkmę.
Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: matematikos ugdymo turinio praktinių
užduočių elektroninio banko sukūrimas; mokytojų konsultavimas; mokinių konsultacijos kūrybinių/projektinių darbų rengimui; mokinių personalizuotas konsultavimas; matematikos pamokos su asistentu; mokinių pažangos ir pasiekimų matavimo įrankių sukūrimas ir taikymas. Projekto mokyklų komandos parengs pažangos vertinimo įrankius, kuriais bus matuojama viso projekto pridėtinė vertė mokinių PUPP pasiekimams bei mokinių pažangą leisiančius vertinti įrankius, kurie bus orientuoti į mokinio individualią pažangą dalykinėje sistemoje. Kuriami vertinimo ir įsivertinimo įrankiai parodys ir padės mokiniui, mokytojui, tėvams matyti mokymosi kokybę, pažangos tempą bei padės planuoti tolimesnes mokyklų pažangos kryptis. Siekiančias tobulinti veiklą Utenos „Saulės“, Utenos r. Užpalių ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijas konsultuos Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, kuri turi ilgalaikę patirtį siekiant aukštų matematikos mokymosi pasiekimų bei išorės konsultantas - mokslininkas.
Projekto tikslinė grupė – švietimo įstaigų darbuotojai, kurie mokydamiesi ir
veikdami suplanuotose veiklose sieks iškelto projekto tikslo. Mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimui bus parengta ir vykdoma ilgalaikė neformaliojo švietimo programa.
Projektas prisidės prie mokyklų strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant gerą
mokyklą; Utenos r. savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano, Kauno m. savivaldybės 2017–2019 metų strateginio plano švietimui keliamų siekių - gerinti ugdymo kokybę; Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos pirmo ir trečio tikslų įgyvendinimo - siekti nuolat tobulėjančių ir rezultatyviai dirbančių profesionalių mokytojų bei kurti jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus; LR vyriausybės programos tikslo - darnaus švietimo kūrimo, tikslinės grupės diegiamos inovacijos ugdyme prisidės prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

Projekto vykdytojas – Utenos „Saulės“ gimnazija.
Projekto vadovė – Nijolė Zabukienė.
Projekto koordinatorė – Ramunė Dasevičienė.

Projekto partneriai:
• Utenos švietimo centras
• Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
• Utenos r. Užpalių gimnazija
• Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija.

 

kla

Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra

dėl projekto ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“

įgyvendinimo

Utenos „Saulės“ gimnazija 2017 m. gruodžio 11 d. data pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“. Projektas įgyvendinimas kartu su partneriais Utenos r. Užpalių gimnazija, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija ir Utenos švietimo centru.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017 m. gruodžio mėn. 11 d. ir pabaiga 2019 m. birželio 11 d.

Projekto tikslas – pagerinti matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos modelį mokiniui, pagrįstą kontekstualiu, integraliu matematikos mokymo(si) procesu bei personalizuota pagalba.  Kuriamo modelio  vertybinis pagrindas - personalizuota edukacija, siekiant, kad kiekvienas mokinys eitų savo mokymosi keliu ir patirtų sėkmę.

Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: matematikos ugdymo turinio praktinių užduočių elektroninio banko sukūrimas; mokytojų konsultavimas; mokinių konsultacijos kūrybinių/projektinių darbų rengimui; mokinių personalizuotas konsultavimas; matematikos pamokos su asistentu; mokinių pažangos ir pasiekimų matavimo įrankių sukūrimas ir taikymas.              Projekto mokyklų komandos parengs pažangos vertinimo įrankius, kuriais bus matuojama viso projekto pridėtinė vertė mokinių PUPP pasiekimams bei mokinių pažangą leisiančius vertinti įrankius, kurie bus orientuoti į mokinio individualią pažangą dalykinėje sistemoje. Kuriami vertinimo ir įsivertinimo įrankiai parodys ir padės mokiniui, mokytojui, tėvams matyti mokymosi kokybę, pažangos tempą bei padės planuoti tolimesnes mokyklų pažangos kryptis. Siekiančias tobulinti veiklą Utenos „Saulės“, Utenos r. Užpalių ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijas konsultuos Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, kuri turi ilgalaikę patirtį siekiant aukštų matematikos mokymosi pasiekimų bei išorės konsultantas - mokslininkas.

Projekto tikslinė grupė - švietimo įstaigų darbuotojai, kurie mokydamiesi ir veikdami suplanuotose veiklose sieks iškelto projekto tikslo. Mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimui bus parengta ir vykdoma ilgalaikė neformaliojo švietimo programa.

Projektas prisidės prie mokyklų strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant gerą mokyklą; Utenos r. savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano, Kauno m. savivaldybės 2017–2019 metų strateginio plano švietimui keliamų siekių - gerinti ugdymo kokybę; Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos pirmo ir trečio tikslų įgyvendinimo - siekti nuolat tobulėjančių ir rezultatyviai dirbančių profesionalių mokytojų bei kurti jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus; LR vyriausybės programos tikslo - darnaus švietimo kūrimo, tikslinės grupės diegiamos inovacijos ugdyme prisidės prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

             Projekto vykdytojas - Utenos „Saulės“ gimnazija.

             Projekto vadovė - Nijolė Zabukienė.

             Projekto koordinatorė - Ramunė Dasevičienė.

Projekto partneriai:

  • Utenos r. Užpalių gimnazija
  • Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
  • Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
  • Utenos švietimo centras.

Įgyvendinant Kultūros rėmimo fondo finansuojamą projektą „Užpalių vaikai skaito lietuviškas knygas“ mūsų gimnazijoje lankėsi leidyklos „Nieko rimto“ atstovai. Pradinių klasių mokiniai turėjo puikią progą susipažinti su vaikiškų knygų iliustratore, dailininke Lina Valužiene, kuri papasakojo kaip būtina bendradarbiauti su autoriumi, kiek reikia įdėti darbo ir rūpesčio, kol knygutė pasipuošia gražiomis iliustracijomis. Dailininkė ne tik parodė savo jau iliustruotas knygas, bet ir supažindino su paveikslėlių ruošiniais, papasakojo apie leidyklos veiklą. 5 – 6 klasių mokiniai susitiko su gamtininku, aplinkosaugininku, rašytoju bei fotografu Selemonu Paltanavičium, kuris meilę gamtai puoselėja nuo pat vaikystės. Jis yra parašęs vaikams daugiau nei 50 knygučių, kurių didžiąją dalį autorius paįvairino savo darytomis nuotraukomis. Svečias papasakojo apie fotografavimo gamtoje subtilybes, kiek reikia kantrybės ir atsidavimo, kol pasiseka „sugauti“ tinkamą kadrą. Knygučių, ypač pažintinių, rašymas vaikams yra labai atsakingas darbas, nes mažasis skaitytojas yra pats reikliausias. Rašytojas ragino renginio dalyvius kantriai ir kryptingai siekti užsibrėžto tikslo, nenusivilti susidūrus su pirmomis nesėkmėmis. Pasibaigus renginiui mokiniai galėjo įsigyti patikusią knygelę bei gauti rašytojo ir iliustratorės autografus.


Bibliotekininkės

Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“ laimėjo finansavimą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Judėk, kad gyventum“ įgyvendinimui.
PROJEKTO TIKSLAS: UGDYTI UŽPALIŲ JAUNIMO SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS, SUDARANT SĄLYGAS KOKYBIŠKAI BEI KŪRYBINGAI PER SAVIRAIŠKĄ PRALEISTI LAISVALAIKĮ, ĮSITRAUKIANT Į VISUOMENINĘ VEIKLĄ.
PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:
MOKYTI JAUNIMĄ GAVĖS ŠOKIŲ.
SUORGANIZUOTI TRIS PSICHOLOGINIUS SEMINARUS.
SUORGANIZUOTI „FLASH MOBĄ“ UŽPALIUOSE, RUDENS LYGIADIENIO RENGINYJE.

Balandžio 8 d. 13 val. Užpalių gimnazijos aktų salėje įvyks pirmas susitikimas su Gatvės šokių mokytoju. Norintys kviečiami atvykti į susitikimą, kurio metu apsitarsime dėl užsiėmimų laiko ir pradėsime mokymus.
Išsamesnės informacijos teiraukitės el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Ruduo – kritinis metas, kai trumpėjančios dienos ir ilgėjančios naktys, saulės trūkumas sukelia liūdesį ar net depresiją. Nuotaikų svyravimas ir priklausomybė nuo metų laikų kaitos vargina daugybę žmonių. Todėl rudenį bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“ pakvietė visus norinčius dalyvauti Kultūros rėmimo fondo finansuojamo projekto „Dailė, muzika ir sveikata Užpalių bendruomenėje“ įgyvendinime. Šio projekto tikslas - ugdyti ir skleisti kūrybiškumą, atveriant muzikos, dailės paslaptis jaunimui ir suaugusiems bendruomenės nariams. Meno įtaka sveikatai – pagrindinė projekto tema, kuriai atskleisti į pagalbą pasitelkėme partnerius: Užpalių gimnaziją, Užpalių biblioteką, Utenos muzikos mokyklą, Utenos sveikatos priežiūros biurą.
Projekto veiklos prasidėjo lapkričio pradžioje seminaru „Meno įtaka žmogaus sveikatai“. Utenos sveikatos priežiūros biuro specialistė, dirbanti Užpalių gimnazijoje, Rita Latvėnienė priminė, kokie faktoriai įtakoja mūsų sveikatą ir kokią reikšmę teikia gera sveikata kiekvieno gyvenime ir darbinėje veikloje. Užpalių gimnazijos dailės mokytoja Raimonda Sakalauskienė kalbėjo apie spalvų, dailės įtaką žmogaus sveikatai. Utenos muzikos mokyklos mokytoja Renata Buzėnaitė seminaro klausytojus supažindino su muzikos įtaka mūsų sveikatai, gerai gyvenimo kokybei, socialiniam elgesiui. Jai talkino penktokas Jorūnas Janaudis. Seminaro metu buvo kalbama apie tai, kad menas, muzika žmogaus gyvenime gali atlikti tikrąją savo funkciją – teikti estetinį pasigėrėjimą, padėti atsipalaiduoti, suteikti peno sielai ir praturtinti dvasią grožiu, kad menas padeda pabėgti nuo kasdienybės, jame žmogus yra laisvas, atsiribojęs nuo viso pasaulio, o tai daro teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, kelia nuotaiką.
Edukacinį užsiėmimą pagal S. Nėries poeziją pravedė Nacionalinio dramos teatro aktorė, režisierė Birutė Mar. Pilnutėlė salė žiūrovų klausėsi poezijos, kuri buvo pateikta profesionaliai ir įtaigiai, kaip vienos iš meno formų, neabejotinai gerinančios žmogaus emocinę būseną.
Projekto dalyviai dalyvavo edukacinėje programoje “Muzika ne tik sielai, bet ir sveikatai”. Muzikos gydomuoju poveikiu žmonija naudojasi nuo neatmenamų laikų ir dabar daugelyje pasaulio šalių muzikos terapija jau yra gydymo ir lavinimo dalis. Muzika gali būti naudojama stresui, depresijai ar nerimui sumažinti, suteikti atsipalaidavimą, pagerinti poilsį, atmintį, aktyvinti kūną.
Lapkričio 11, 18, 25 dienomis vyko kūrybinės dirbtuvės “Keramika – molio galia”. Kūrybines dirbtuves vedė dailės mokytoja Raimonda Sakalauskienė. Lipdant molį svarbu tiek pats procesas, tiek jo rezultatas. Dalyviai lipdė, dekoravo, glazūravo drugelius, puodelius, lėkštutes. Kūrybinio proceso metu buvo ugdoma kūrybinė saviraiška, vyko savarankiškumo ugdymas, užimtumas. Molio terapija edukacinėse programose – džiuginantis kūrybos procesas, iš kurio išauga dideli rezultatai pačiam dalyviui. O savo kūrybos rezultatus dirbtuvių dalyviai pristatė gruodžio 9 d., per baigiamąjį projekto renginį, parodos „Keramika – molio galia‘ atidarymą. Jo metu koncertavo Utenos muzikos mokyklos mokiniai.
Seminaruose, mokymuose, kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo 143 jaunimo atstovai ir 53 suaugę bendruomenės nariai. Remiantis atsiliepimais galime pasidžiaugti, kad dalyvavusieji projekto „Dailė, muzika ir sveikata Užpalių bendruomenėje“ įgyvendinime, pajuto, kaip į jų gyvenimus grįžta dvasinė pilnatvė. Užsiėmimų, seminarų metu dalyviai pažadino savo kūrybiškumą, geriau pažino save, išmoko atsiriboti nuo įtampą bei stresą keliančių situacijų. Tai mus įpareigoja veiklas tęsti, dalyvaujant kituose Kultūros rėmimo fondo finansuojamuose programos „Teigiamo meno žmogaus sveikatai ir gerovei skatinti“ projektuose.


Vida Juškienė
Rena Šliogerienė

Užpalių bendruomenė „Užpalėnų krivūlė", kurios tikslas skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą į veiklą įjungiant vaikus ir jaunimą Krašto apsaugos ministerijai pateikė projektą „Mūsų generolo kelias". Šiuo projektu siekiama paminėti generolo J. Galvydžio 150- ąsias gimimo metines ir pasiruošti Lietuvos kariuomenės įkūrimo, bei kovų už nepriklausomybę 100-osioms metinėms. Tikslui pasiekti pasirinkta netradicinė veikla: penkių dienų jaunųjų šaulių stovykla, kurioje dalyviai bus supažindinti su viduramžių ginklais ir dalyvaus orientacinėse, kliūčių ruožo ir šaudymo varžybose. Taip pat dalyvaus viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?" ir turistiniame žygyje partizanų takais Šimonių girioje, bei pastatys atminimo lentą generolo gimtinėje, Degesių kaime. Didžiausias iššūkis bus dviračių žygis į Červonką (Latvija), aplankant kovų už Lietuvos laisvę savanorių kapus.
Pirmieji darbai jau atliekami- renkama kraštotyrinė medžiaga apie mūsų žemiečius 1918- 1920 m. kovų už Lietuvos laisvę dalyvius ir organizatorius, generolą Joną Galvydį - Bykauską, pulkininką- leitenantą Praną Gladutį. Taip pat Užpalių gimnazijos jaunieji Šauliai jau dalyvavo talkoje, kurios metu tvarkė būsimos vasaros stovyklavietės vietą.
Visi su nekantrumu laukia vasaros ir stovyklos, kurioje tikrai patirs neišdildomų įspūdžių, įgys žinių ir supratimo apie savo karšto istoriją.

Utenos 9 šaulių rinktinės II kuopos vado pavaduotoja, šaulė Birutė Masonienė

Užpalių gimnazija jau antrus metus aktyviai dalyvauja projekte „Mes rūšiuojam". Mokiniai renka baterijas, neveikiančią buitinę techniką. Projekto iniciatoriai, ne tik kvietė rinkti elektronines atliekas, bet ir papildomai suorganizavo aplinkosauginių kryžiažodžių sprendimo konkursą 5-12 klasių mokiniams.
„Mes rūšiuojam" paskelbtas kryžiažodžių konkursas sulaukė 992 teisingų kryžiažodžių atsakymų. 35 krepšinio kamuoliai su Lietuvos rinktinės krepšininkų autografais burtų keliu atiteko teisingai išsprendusiems kryžiažodžius 5-12 klasių mokiniams.
„Skatindami rūšiuoti, kartu norime pasirūpinti ir vaikų sveikata. Sportuojantys, judantys vaikai yra sveikesni, todėl ir dovanas parinkome tokias, kurios skatins aktyviai leisti laiką. Žinomų krepšininkų parašai ant kamuolių yra tarsi palinkėjimas siekti olimpinių aukštumų ne tik sporte, bet ir rūšiavime", – sako projektą „Mes rūšiuojam" organizuojančios GIA vadovas Alfredas Skinulis.
Mūsų gimnazijoje laimėtu kamuoliu praėjusiai metais džiaugėsi Rasa Vasiulytė, o šiais metais kamuolį gavo, teisingai išsprendęs kryžiažodį,- II g klasės mokinys Deimantas Janušis.


Biologijos mokytoja Neringa Šukienė

2014 metais Utenos rajono Užpalių mokyklos stalo teniso mėgėjų klubas „Perkūnas" dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės , Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekte „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas " .
Šio projekto tikslas buvo: siekti, kad būtų sudarytos, kuo geresnės mokinių ir bendruomenės narių stalo teniso treniravimosi ir varžybų organizavimo sąlygos.
Projekto uždaviniai: atnaujinti stalo teniso sportinį inventorių, organizuoti mokinių ir suaugusiųjų užimtumą, organizuoti sportines stalo teniso varžybas rajono ir apskrities lygiu.
Projekto įgyvendinimui iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo buvo skirta 2000 Lt už kuriuos buvo atnaujinta šis sportinis inventorius: teniso stalas Stiga EXPERT VM, skiriamosios sieneles STIGA, teniso tinkleliai DHC. Šį projektą parėmė ir Užpalių bendruomenės fondas, kuris nupirko stalo teniso kamuoliukus ir Užpalių gimnazija, kuri padėjo įsigyti tinklelį.
Klubas „Perkūnas" per 2014 metus organizavo penkias varžybas :" Kovo – 11 osios" taurėms laimėti, komandines varžybas „Dundulio ir Perkūno" taurėms laimėti, sezono uždarymo ir atidarymo varžybas, asmenines varžybas „Kalėdinėms" taurėms laimėti. Iš viso varžybose dalyvavo 125 dalyviai iš jų buvo 38 - suaugusieji. Stalo tenisą aktyviai mokosi žaisti 26 mokiniai, o po pamokų savo malonumui žaidžia dar apie 14 mokinių.
Džiaugiamės, kad pavyko įgyvendinti projektą, nes pagerėjo treniruočių ir varžybų sąlygos. Tikimės, kad tai paskatins mokinius ir miestelio bendruomenę toliau domėtis ir žaisti stalo tenisą.


Klubo „Perkūnas pirmininkas ir projekto vykdytojas Saulius Šližys

Nuo 2008 metų LR Vyriausybė organizuoja projektą „Moksleiviai – į Vyriausybę", kuriame kasmet dalyvauja 30 šalies ugdymo įstaigų mokinių, kurie praktikos semiasi Vyriausybės kanceliarijoje, Aplinkos, Energetikos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Teisingumo, Užsienio reikalų bei kitose ministerijose.
Projekte jau dalyvavo keturi Užpalių gimnazijos mokiniai.
Edvinui Meškauskiui, Užpalių gimnazijos IV klasės gimnazistui, buvo suteikta galimybė dalyvauti Vyriausybės organizuojamame projekte „Moksleiviai – į Vyriausybę", kuris vyko paskutinę rugpjūčio savaitę. Įgyta didelė patirtis Susisiekimo ministerijoje paskatino savo ateitį sieti su studijomis, o vėliau ir darbu transporto srityje.
Per visą projekto savaitę jis aplankė Susisiekimo ministerijai pavaldžias institucijas: „Telecentrą", Vilniaus oro uostą, Lietuvos paštą, Vilniaus geležinkelį, Vilniaus geležinkelio inspekciją ir kelių direkciją, taip pat bendravo su ministru Rimantu Sinkevičiumi, viceministrais Arijandu Šliupu ir Vladislavu Kondratovičiumi. Teko dalyvauti susitikime su šalies Prezidente Dalia Grybauskaite. Buvo įdomus susitikimas su UAB „BOD group" vadovu Vidmantu Janulevičiumi, kuris pasakojo apie firmos įkūrimą, veiklą, tolimesnius firmos planus bei siekius. Visi projekto dalyviai bendrai sprendė, kaip reikia kovoti su priešiška propaganda ir šviesti žmones. Bendravo su įžymiais žmonėmis – žurnalistu Edmundu Jakilaičiu, Krašto apsaugos viceministru Ramūnu Usoniu, projekto įkūrėju Mykolu Majausku ir daugeliu kitų.
Spalio 10 dieną Edvinas pristatė savo dalyvavimą projekte Utenos r. Užpalių gimnazijos Debatų klubo nariams, projektu susidomėjusiems mokiniams ir mokytojams. Dėkojame Edvinui už papasakotus įspūdžius ir tikimės, kad tai paskatins ir kitus mokinius dalyvauti projekte.

Debatų klubo vadovė N. Braukylienė

Užpalių gimnazija įgyvendino projektą „Viešos erdvės - Užpalių bibliotekos prieigų ir laiptų į biblioteką sutvarkymas",pagal vietos plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas" I prioriteto „Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra" 1.1 priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra".
Įgyvendinant šį projektą, suremontuoti laiptai į biblioteką, juos apklijuojant trinkelėmis. Trinkelėmis išgrįstos bibliotekos prieigos, pakeisti bordiūrai. Sena asfalto danga buvo nuimta, vietoj jos užvežta žemių, pasėta veja, pasodintas gėlynas ir nutiestas, betoninėmis šaligatvio plytelėmis grįstas, takelis.
Trinkelių klijavimo, klojimo, plytelių klojimo darbai buvo atlikti ūkio būdu; sena asfalto danga, bordiūrai, senojo priėjimo į biblioteką danga nuimti organizuojant savanoriškus darbus.
Sutvarkytos bibliotekos prieigos, suremontuoti laiptai užtikrins bibliotekoje besilankančių gyventojų saugumą, o sutvarkyta vieša erdvė kurs patrauklų Užpalių bibliotekos, Užpalių gimnazijos ir visos seniūnijos įvaizdį.
Už pagalbą įgyvendinat projektą, dėkojame Utenos regiono vietos veiklos grupei, Užpalių gimnazijos darbuotojams, viešuosius darbus atlikusiems Užpalių seniūnijos gyventojams.


Direktorė V. Stukienė

Mūsų gimnazija nuo praėjusių mokslo metų įgyvendina Lietuvos respublikos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Knyga Užpalių paauglių rankose". Jo dėka mokiniai turėjo galimybę susitikti su dailininke Sigute Ach bei kartu su tėveliais apsilankyti Lietuvos Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. O štai šį rugsėjį Užpalius aplankė teatro ir kino režisierius, dainų kūrėjas ir atlikėjas bei rašytojas V. V. Landsbergis. Jo kūrybinė veikla jau daug metų spindi Lietuvos kultūros padangėje. Skambios gitaros akordais ir nuostabaus balso melodijos pagalba menininkas pristatė žiūrovams savo kūrybą visose savo veiklos srityse. Pasitelkdamas balsą, žmogus daro stebuklus: užmezga glaudesnius ryšius su auditorija, įgyja klausytojų pasitikėjimą, įtikina savo teisumu. „Vaikų literatūra yra didžiausias džiaugsmas – kvailiodamas gali kalbėti apie tai, kas kalbant rimtu veidu būtų jau panašu į mokymus ar pamokslus", - prisipažįsta vaikų rašytojas, režisierius Vytautas V. Landsbergis. Vaikai bei jų tėveliai kartu dainavo, įsigijo kompaktinių plokštelių ir knygų, ant kurių autorius pasirašė autografus. Rašytojas V. V. Landsbergis nė vieno nepaliko abejingo jo tokiai įvairiapusei kūrybai.
Taip pat šio projekto dėka biblioteka įsigijo 7 sėdmaišius, kad įvairiausių renginių bibliotekoje metu žiūrovams būtų patogu ir malonu įsitaisyti į tokį minkštą ir patogų „krėslą".


Bibliotekininkės

Joomla templates by a4joomla