Ugdymo karjerai programa

    

     .

    

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro ir Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. liepos 4 d. įsakymu

Nr. V-1090/A1-314

PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato profesinio orientavimo vykdymo bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir kitose švietimo įstaigose (išskyrus aukštąsias mokyklas), profesinio orientavimo centruose, darbo biržose ir kitose institucijose tvarką.

2. Profesinio orientavimo tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką). Profesinis orientavimas vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627), Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) vartojamas sąvokas.

4. Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis šiais principais:

4.1. prieinamumo. Profesinio orientavimo paslaugos teikiamos visiems asmenims, užtikrinant lygias galimybes, įvertinant poreikius ir siekiant išvengti administracinių, finansinių ar kitokių kliūčių;

4.2. nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus. Profesinio orientavimo vykdytojai padeda asmeniui pasirinkti ir įgyvendinti geriausias jo karjeros vystymo galimybes ir negali proteguoti savo ar kitų institucijų interesų. Kiekvienas asmuo savarankiškai apsisprendžia dėl asmeninės karjeros perspektyvų, priima su mokymusi ir darbu susijusius sprendimus. Turėdamas laisvę rinktis, asmuo taip pat prisiima atsakomybę už savo pasirinkimus;

4.3. individualizavimo. Profesinis orientavimas vykdomas atsižvelgiant į individualius asmenų poreikius;

4.4. paslaugų kokybės. Profesinio orientavimo vykdytojai atsakingi už aukštą jų teikiamų ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugų kokybę ir profesinio elgesio etikos laikymąsi.

II. PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMAS

5. Asmenų ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas švietimo srityje vykdomas laikantis šių pagrindinių nuostatų:

5.1. pagrindinės švietimo įstaigos, teikiančios profesinio orientavimo paslaugas jose besimokantiems mokiniams, yra bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos (toliau – mokykla);

5.2. mokykla turi užtikrinti, kad kiekvienas joje besimokantis mokinys žinotų, kur, kada ir kaip gali gauti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas;

5.3. švietimo teikėjai, naudodamiesi informacinėmis sistemomis, taip pat tiesiogiai besikreipiantiems asmenims viešai teikia informaciją apie jų teikiamas švietimo galimybes – vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius pasiekimus ir kitą informaciją;

5.4. neformaliojo švietimo mokyklos padeda jose besimokantiems vaikams ir jaunimui pažinti saviraiškos galimybes, įvairias veiklas ir profesijas, individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai, ir įgyti karjerai svarbių kompetencijų;

5.5. kitos švietimo įstaigos (pedagoginės psichologinės tarnybos, švietimo pagalbos tarnybos ir kitos) dalyvauja vykdant profesinį orientavimą tiek, kiek tai susiję su šių įstaigų vykdomomis funkcijomis, įvertindamos aktualius asmenų profesinio orientavimo poreikius;

5.6. daugiafunkciai centrai į juos besikreipiantiems asmenims teikia informaciją apie švietimo galimybes;

5.7. nesimokantiems vaikams, taip pat nesimokantiems ir nedirbantiems asmenims (iki 21 metų) profesinio orientavimo paslaugos teikiamos kooperuojant savivaldybių, švietimo, darbo rinkos ir kitų institucijų darbą;

5.8. ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros klausimus;

5.9. mokyklos, vykdydamos mokinių ugdymą karjerai, vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamais bendraisiais ugdymo planais ir/arba bendraisiais profesinio mokymo planais, kitais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais;

5.10. profesinio orientavimo stebėsena yra vientisa ir integrali valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos dalis;

5.11. lėšų mokinių profesiniam orientavimui mokyklose skiriama iš mokinio krepšelio lėšų ir kitų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų, rėmėjų ir kitų teisėtų lėšų;

5.12. lėšų nesimokančių vaikų, taip pat nesimokančių ir nedirbančių asmenų (iki 21 metų) profesiniam orientavimui skiriama iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų, rėmėjų ir kitų teisėtų lėšų.

6. Mokykla organizuoja ir užtikrina mokykloje mokinių ugdymą karjerai, profesinį informavimą ir profesinį konsultavimą bei stebėseną:

6.1. vykdydama mokinių ugdymą karjerai atsižvelgdama į mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus:

6.1.1. sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą);

6.1.2. įgyvendina švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą ugdymui karjerai skirtą programą;

6.1.3. organizuoja su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas bei neformalųjį švietimą;

6.2. vykdydama mokinių profesinį informavimą:

6.2.1. sudaro sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis):

6.2.1.1. mokykloje vykdomas programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas;

6.2.1.2. mokymąsi ir studijas toje pačioje ir aukštesnėje pakopoje, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;

6.2.1.3. profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes (kvalifikacijų paklausą, atlyginimus);

6.2.2. organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas bei praktinė veikla įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas, kita veikla;

6.3. vykdydama mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį):

6.3.1. sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui);

6.3.2. padeda spręsti klausimus susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (individualaus ugdymo plano arba mokymo plano sudarymas, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;

6.3.3. padeda spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, arba pataria kreiptis į kitus švietimo pagalbos specialistus;

6.3.4. pataria darbo paieškos klausimais mokyklose, vykdančiose profesinio mokymo programas;

6.4. skiria asmenį, kuris vadovauja ugdymui karjerai, profesiniam informavimui ir profesiniam konsultavimui skirtos karjeros specialistų, klasės (-ių) ar grupės (-ių) kuratorių, įvairių dalykų mokytojų, profesijos mokytojų, socialinių pedagogų, mokyklos psichologų ir kitų švietimo pagalbą teikiančių specialistų grupės darbui, koordinuoja ir vykdo susijusias veiklas;

6.5. organizuoja ir vykdo mokinių profesinio orientavimo stebėseną mokykloje;

6.6. profesinio orientavimo procese pasitelkia mokyklos bendruomenę, darbdavius ir jų organizacijas, kitus socialinius partnerius, visuomenines organizacijas, rėmėjus ir kitas suinteresuotas grupes;

6.7. bendradarbiauja su 7 punkte nurodyta institucija ir sudaro sąlygas jos karjeros specialistams teikti profesinio orientavimo paslaugas mokykloje;

6.8. sudaro sąlygas 6.4 punkte išvardytiems asmenims įgyti profesiniam orientavimui vykdyti reikalingų kompetencijų ir tobulinti atitinkamą kvalifikaciją;

6.9. profesiniam orientavimui mokykloje koordinuoti ir atskiroms veikloms vykdyti (individualioms konsultacijoms, mokymams), informavimui skirtai medžiagai ir priemonėms laikyti mokykloje skiria šioms veikloms pritaikytas patalpas;

6.10. pasitelkia švietimo pagalbos ir kitas įstaigas, turinčias tinkamų kompetencijų specialistus, siekdama užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį profesinį orientavimą.

7. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija) koordinuoja ir vykdo mokinių profesinį orientavimą visoje šalyje:

7.1. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas mokykloms ir švietimo pagalbos įstaigoms dėl profesinio orientavimo paslaugų teikimo;

7.2. dalyvauja vykdant mokinių profesinio orientavimo stebėseną valstybės lygmeniu: renkant duomenis, atliekant duomenų, rodiklių ir analitinės informacijos poreikių tyrimus, rengiant ir skelbiant duomenų ir rodiklių analizes, apžvalgas, ataskaitas, siūlymus;

7.3. užtikrina šiuolaikiškų profesinio orientavimo metodinių ir informacinių priemonių asmenims iki 21 metų prieinamumą: tiria poreikius ir pasiūlą, esant priemonių trūkumui, inicijuoja jų rengimą (adaptavimą, įgijimą, sukūrimą) ir platinimą, užtikrina išsamios informacijos apie esamas priemones teikimą;

7.4. dalyvauja mokyklų ir švietimo pagalbos įstaigų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procesuose profesinio orientavimo srityje: tiria kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir pasiūlą, esant poreikiui vykdo mokymus, inicijuoja mokymo programų rengimą, atnaujinimą;

7.5. skatina ir koordinuoja profesinio veiklinimo iniciatyvas šalyje;

7.6. organizuoja savo karjeros specialistų darbą, kurie:

7.6.1. bendradarbiaudami su mokyklomis, teikia jose ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo ir profesinio informavimo paslaugas mokiniams (paskaitų, konsultacijų ir kitomis formomis) ir konsultacijas mokyklų specialistams dėl profesinio orientavimo organizavimo, prireikus organizuoja šių specialistų mokymus;

7.6.2. teikia profesinio orientavimo paslaugas tiesiogiai į juos besikreipiantiems mokiniams.

8. Švietimo informacinių technologijų centras kartu su Įgaliota institucija ir kitomis įstaigomis užtikrina kokybiškos, sistemingos informacijos apie švietimo galimybes Lietuvoje ir karjeros planavimui skirtų paslaugų ir priemonių teikimą vartotojams Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo informacinėje sistemoje (AIKOS), organizuoja ir vykdo profesinio orientavimo stebėsenos sistemos aptarnavimą naudojantis Švietimo valdymo informacinės sistemos galimybėmis.

9. Profesinis orientavimas teritorinėse darbo biržose vykdomas teikiant ieškantiems darbo asmenims profesinio informavimo bei profesinio konsultavimo paslaugas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Savivaldybės vykdomoji institucija organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokiniams ir savivaldybės teritorijoje gyvenantiems nesimokantiems asmenims (iki 21 metų):

10.1. organizuoja ir vykdo mokinių ir nesimokančių asmenų (iki 21 metų) profesinio orientavimo stebėseną savivaldybės teritorijoje: teikia ir analizuoja stebėsenos duomenis. Remdamasi stebėsenos rezultatais inicijuoja profesinio orientavimo tobulinimą;

10.2. konsultuoja savivaldybės švietimo įstaigų ir jos teritorijoje esančių nevalstybinių švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, profesinio orientavimo paslaugas teikiančius specialistus, mokyklų bendruomenes profesinio orientavimo paslaugų teikimo klausimais, kurie susiję su savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijomis;

10.3. užtikrina profesinį orientavimą ir kitos būtinos švietimo pagalbos teikimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems nesimokantiems vaikams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams), taip pat nesimokantiems ir nedirbantiems asmenimis (iki 21 metų) siekdama sugrąžinti juos į mokyklas arba integruoti į darbo rinką. Šiam darbui pasitelkia savo teritorijoje esančias mokyklas, taip pat – darbo biržas, švietimo pagalbos įstaigas, kitas įstaigas, kitus profesinio orientavimo paslaugų teikėjus;

10.4. skiria profesinio orientavimo koordinatorių savivaldybės teritorijoje, kuris atsako už Aprašo 10 punkte nustatytų veiklų koordinavimą;

10.5. prireikus deleguoja kitoms savivaldybės įstaigoms Aprašo 10.1 ir 10.2 punktuose nustatytų funkcijų vykdymą, taip pat 10.3 punktui įgyvendinti reikalingų veiksmų atlikimą;

10.6. vadovaudamasi Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 883 (Žin., 2011, Nr. 92-4384), prireikus inicijuoja profesinio orientavimo centro (-ų) arba švietimo pagalbos tarnybos (-ų) steigimą (viena arba kartu su kitomis savivaldybėmis), kurios teiktų profesinio orientavimo paslaugas mokiniams ir nesimokantiems asmenims (iki 21 metų), arba teisės aktų nustatyta tvarka perka šias paslaugas, jei tai tikslinga siekiant tinkamai organizuoti profesinio orientavimo paslaugas;

10.7. užtikrina, kad būtų sudarytos sąlygos Įgaliotos institucijos karjeros specialistams veikti savivaldybės mokyklose.

11. Švietimo ir mokslo ministerija švietimo srityje prižiūri profesinio orientavimo kokybę, Aprašo įgyvendinimą, organizuoja ir vykdo profesinio orientavimo proceso, rezultatų ir kitų aspektų stebėseną ir remdamasi jos rezultatais nustato ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugų teikimo prioritetines kryptis, vykdo kitas susijusias švietimo priežiūros veiklas.

12. Mokykloms, Įgaliotai institucijai, savivaldybių vykdomosioms institucijoms ir kitoms institucijoms teikiant ir organizuojant profesinio orientavimo paslaugas talkina socialiniai partneriai, kurie:

12.1. organizuoja profesinio orientavimo renginius;

12.2. dalyvauja rengiant profesinio orientavimo metodines ir informacines priemones;

12.3. informuoja darbdavius ir darbuotojus apie galimybes naudotis profesinio orientavimo paslaugomis;

12.4. vykdo kitas su profesiniu orientavimu susijusias veiklas.

_________________

Karjera – visą gyvenimą trunkanti, įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.

Ugdymo karjerai tikslas: Veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties ir profesijos pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Informacija karjeros klausimais teikia bibliotekininkės, socialinė pedagogė ir klasių auklėtoja, dalykų mokytojai. Atsakinga už karjeros ugdymui veiklas – socialinė pedagogė Virginija Rudokienė.

Metodinės literatūros, savęs pažinimo testų, informacijos apie profesines, aukštąsias mokyklas rasite PIT, kuris yra gimnazijos tyliojoje skaitykloje 221 kab.

  • Įsakymas dėl profesinio orientavimo vykdymo;
  • Ugdymo karjerai programa

Testai:

Papildoma informacija:

Naudingos nuorodos:

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
http://www.lamabpo.lt/
http://manostudijos.cv.lt/index.php?act=mprasa&sub=page&id=52&start=1
http://www.smm.lt/
http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm
http://www.kastu.lt/
http://www.egzaminai.lt/naujienos
http://www.euroguidance.lt
http://www.studijos.lt
http://www.stojimai.lt/
http://www.cv.lt
http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai
http://www.smpf.lt/lt/programos/europass

http://www.prospecta.lt

2018 m.kovo 13d. Užpalių gimnazijos 5 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo mokymuose, kaip saugiai elgtis ant ledo bei susipažino su naro – gelbėtojo profesija. Mokymai vyko ant Balčio ežero.
Kovo 22d. Ig ir IIg klasių mokiniai dalyvavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atvirų durų dienos renginyje, kur išklausė Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro, Lietuvos kelių policijos, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“, Lietuvos policijos mokyklos, Mykolo Romerio, Viešojo saugumo fakulteto pristatymus.

Grupė Užpalių gimnazijos vyresnių klasių mokinių gruodžio 15 d. lankėsi Kauno technologijos universitete. Pirmiausia apsilankėme naujai atidarytame KTU mokslo slėnyje Santaka, kuriame turėjome galimybę susipažinti su Lietuvos mokslininkų inovatyviais gaminiais, kurie laukia gamintojų susidomėjimo arba jau yra naudojami, kaip pavyzdžiui - prietaisas dantų kanalo gyliui pamatuoti, su kuriuo dirba apie 80 proc. Lietuvos odontologų arba „išmanieji" marškinėliai, padedantys stebėti sportininko širdies darbą. Šio slėnio darbuotojas R. Gaidys pristatė verslo inkubatoriaus galimybes. Į inkubatorių gali kreiptis žmonės, turintys idėjų, o inkubatoriaus darbuotojai padeda ją įgyvendinti, pradėti verslą.
Bet įdomiausia mokslo centre buvo laboratorijos – mokiniai pamatė naujausią lazerį, su kuriuo dabar tyrimus atlieka LSMU ir KTU mokslininkai, prietaisą, kuriame yra 16 kilogramų aukso, pro langą stebėjo kambarį, kuris visai išvalytas nuo dulkių, nes jame dirbama su dalelėmis, mažesnėmis už dulkes, prietaisą, kuriuo analizuojama atomų padėtis molekulėje ir kuriame veikia stipriausias magnetas Lietuvoje.
Taip pat lankėmės cheminės technologijos fakultete. Mokiniai klausė paskaitos apie medžiagų ir energijos srautus, aplinkos apsaugą, sužinojo apie aplinkosaugos inžinerijos studijų programą.
Vėliau buvome pakviesti susipažinti su maisto technologo studijų programa, lankėmės laboratorijose, kurios aprūpintos naujais, moderniais įrengimais, kuriais galima pagaminti pačius įvairiausius produktus, tokiomis pat sąlygomis, kaip gamyklose.
Gaila, kad nevyko laboratoriniai darbai ir nebuvo galimybės degustuoti studentų sukurtų gaminių.
Ši kelionė organizuota, įgyvendinant profesinio veiklinimo projektą, kurį koordinuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Dėkojame profesinio veiklinimo organizatoriui G. Indrašiui už kelionės organizavimą ir R. Indrašiui – KTU inžinieriui už galimybę pamatyti kaip toli yra pažengęs mokslas Lietuvoje ir kiek galimybių turi mūsų mokiniai.


Chemijos vyr. mokytoja V.Stukienė ir fizikos mokytoja metodininkė R. Datkūnienė

iais mokslo metais tęsti bendradarbiavimą su Užpalių gimnazija mielai pasisiūlė Utenos jaunimo darbo centras. Gimnazijoje su IV g klase darbo rinkos ir karjeros pasirinkimo klausimais bendravo Virginija Jarusevičiūtė. Mokiniai kartu rašė motyvacinį laišką ir CV.

Lapkričio 29 d. Užpalių gimnazijoje lankėsi buvęs mūsų gimnazijos mokinys, šiuo metu projekto „Kam to reikia?" savanoris, Ateities lyderių vystymo programos absolventas, Barclays technologijų centro atstovas Justas Vaškelis. Šia sritimi besidomintiems gimnazistams svečias kalbėjo apie VGTU-informacines technologijas ir šios srities ateities perspektyvas.

Koordinatorė Birutė Masonienė
Koordinacinė darbo grupė: klasių vadovai
Saida Leleivienė
Virginija Rudokienė
Renata Gavėnienė
Otilija Šližienė
Alma Pūdymaitienė A
Auksė Žilinskienė
Nijolė Braukylienė

Lapkričio 8d. gimnazijoje lankėsi Vytauto Didžiojo Universiteto atstovai. IIg.-IIIg. ir IVg klasių mokiniai turėjo galimybę susipažinti su VDU studijų programomis . Kartu gimnazistai išklausė ir docentės Marijos Oniščik paskaitos „Filosofija: pažinimo ir gyvenimo būdas". Anot dėstytojos, tai tarsi pabuvimas aukštosios mokyklos pirmakursio vietoje, nes jiems yra dėstomas filosofijos kursas.
Su II g. klasės mokiniais spalio 17 d. bendravo ir buvusi mūsų gimnazijos mokinė Vaida Skardinskaitė, dabar Vytauto Didžiojo Universiteto pirmo kurso studentė, pasirinkusi kūrybinių industrijų specialybę.

Pristatymas Ugdymas karjerai

2011-12-02  gimnazistams vyko FOX studijų mugės prezentacija . ”Specialybių bei studijų užsienyje mugė “-  tai projektas, siekiantis būsimus Lietuvos studentus supažindinti su dabartine aukštojo mokslo sistema, Lietuvos bei užsienio universitetų teikiamomis galimybėmis, populiariausiomis  ir perspektyviausiomis specialybėmis bei studijų programomis.

FOX - tai tarptautinė, profesionali, patikima ir draugiška organizacija, siūlanti studijas užsienyje, ir vienintelė, kurios projektus remia bei globoja Švietimo ir Mokslo ministerija.
2011-12-02   Susitikimas su Utenos rajono prokuroru Rimantu Jurkevičiumi. Visus domino sunkus, sudėtingas, daug pastangų reikalaujantis darbas.  Svečias pasakojo apie prokuroro darbo ypatumus ir išskirtinumą, kaip galimą įsigyti šią profesiją. Gerb. Prokuroras yra ir rajono vaiko gerovės komisijos narys. Tad jis kalbėjo ir apie dažniau pasitaikančius  paauglių nusižengimus bei atsakomybę už juos.

2011-12-03  II-IVg. klasių mokiniai vyko į Vilniaus Universiteto atvirų durų dieną. Gimnazistų laukė ekskursija po centrinių Universiteto rūmų ansamblį ir vizitai į Filologijos, Filosofijos, Istorijos , Ekonomikos, Fizikos, Matematikos ir informatikos fakultetus pasirinktinai. Moksleiviai sužinojo, kuo ypatingos studijos VU, karjeros galimybes ir klausė bendrųjų paskaitų kaip tikri studentai, susipažino su priėmimo informacija.

Profesinio informavimo taškasakredituota institucija, kuri turi įrengtą laisvą prieigą prie interneto, priėjimą prie šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių ar sukauptos informacijos kompiuterinėse laikmenose. Jis informuoja asmenis apie mokymosi ir įdarbinimo galimybes šalyje ir užsienyje. Profesinio informavimo taške paslaugas teikia profesijos patarėjas.

Profesinis informavimas - veikla, apimanti žinias apie švietimo sistemą (priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas, jų turinį, trukmę, formas);
specialybių ir profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus;
kvalifikacijas, kvalifikacijos įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes ir tvarką;
darbo rinką (profesijų pasaulį, darbo jėgos paklausą ir pasiūlą) ir profesinės karjeros galimybių teikimą.

Profesinio informavimo taško teikiamos paslaugos

PIT‘e kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir joms keliamus reikalavimus; apie profesinį mokymą profesinėse, kolegijose ir aukštosiose mokyklose įgyjamas specialybes, mokymo programas, mokymo trukmę, konkursus, stojimo sąlygas ir kt.

PIT‘e lankytojams siūlomos individualios konsultacijos, kurių tikslas – tyrinėti įvairias profesinės karjeros galimybes, susieti gautą informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis. Priimti sprendimą dėl mokymosi profilio, studijų ar būsimos profesijos.

PIT‘as siūlo lankytojams grupinius užsiėmimus, per kuriuos jie susipažįsta su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais, tyrinėja profesinės informacijos šaltinius (spausdintus leidinius, tinklalapius), gauna naudingos informacijos, kuri padėtų planuoti būsimą profesinę karjerą.

PIT‘as suteikia galimybę naudotis kompiuteriais internetinei informacijos paieškai.

Informavimo priemonės:
stendai;
aplankai, segtuvai, lankstinukai;
knygos PROFESIJOS vadovas;
100 profesijų aprašai;
kompiuteriai informacijos paieškai internete.

Informacinių technologijų naudojimo galimybės PIT‘e

(Lietuvos profesiniam informavimui skirtų interneto svetainių apžvalga)

1. Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) http://www.aikos.smm.lt/

Mokiniai ras informaciją apie bendrojo lavinimo mokyklas;
Stojantieji į profesines mokyklas ras bendrąsias priėmimo į profesines mokyklas taisykles ir informaciją apie mokymo programas;
Stojantieji į aukštąsias mokyklas ras bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas bei priėmimo į konkrečias aukštąsias mokyklas taisykles ir informaciją apie studijų programas; .

2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapis
http://www.smm.lt/

3. Profesijos vadovas 2008
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas

Tai išsamiausias leidinys apie profesijas ir galimus jų įgijimo būdus Lietuvoje.
Leidinys skirtas mokiniams, jų tėvams ir pedagogams bei visiems besidomintiems profesijomis.

Kokią informaciją galima rasti Profesijos vadove?

-Profesijos aprašus (darbo aprašymus ir kt.), kur ir kokių  dalykų reikėtų mokytis norint įgyti pasirinktą profesiją;
-Mokymo įstaigų adresus, telefonus ir kt.;

-Priėmimo į mokymo įstaigas sąlygas; 
-Testų, kurie padės pasirinkti tinkamas profesijas

4. Gidas į profesijų pasaulį
http://www.profesijupasaulis.lt/

Programa, skirta besirenkantiems profesiją ar siekiantiems įsidarbinti žmonėms. Šia priemone aktyviai naudojasi jauni žmonės, kurie pradeda darbinę veiklą arba savo verslą, rasite "Interesų ir gebėjimų klausimynus".

5. LIETUVOS DARBO BIRŽA
http://www.ldb.lt/

LDB tinklapyje galima rasti informacijos apie šios įstaigos struktūrą ir kontaktus. Taip pat vertingų patarimų apie tai, kaip susirasti darbą. Yra informacijos apie darbo užsienyje galimybes. Lankytojai gali susipažinti su esamais darbo rinkos rodikliais bei prognozėmis.

6. LIETUVOS DARBO RINKOS IR MOKYMO TARNYBA
http://www.darborinka.lt/

Šiame tinklapyje naudingą informaciją galės rasti mokiniai, pedagogai, mokymo įstaigos, studentai, ieškantys darbo, ir bedarbiai, dirbantys asmenys, darbdaviai bei visi, kuriems rūpi savęs įvertinimas, profesijos pasirinkimas, įsigijimas, keitimas ar tobulinimas.

7. Tavo karjeros gidas
http://www.karjerosgidas.lt/

Geriausi studijų ir darbo pasiūlymai.

. Interneto portalas apie mokymosi/studijų galimybes Europoje
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp

(Mokymosi studijų galimybės, nacionalinės švietimo sistemos kontaktai, vykstantiems į kitą šalį  informacija

Joomla templates by a4joomla